PORADNIA NEUROLOGICZNA

Ogólne zasady rejestracji pacjentów

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00
Przychodnia Armii Krajowej: tel. 44 683-15-51, 44 683-15-52, 577-815-415

Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane dokumenty

1. Dowód tożsamości,
2. Skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest potrzebne nowe skierowanie).
3. Stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Ustalanie terminu wizyty

  • Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty bądź teleporady, które mogą być zmienione po obustronnym uzgodnieniu,
  • Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie,

Ważne informacje

  • Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który dostarczył stosowne skierowanie bądź kontynuuje leczenie w poradni po przerwie nie dłuższej niż dwa lata od dostarczenia ostatniego skierowania oraz figuruje w systemie potwierdzającym prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych eWUŚ( Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)
  • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji co najmniej 3 dni przed wizytą. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
  • Pacjent, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia , może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

W ramach poradni kardiologicznej wykonywane są :

1. porady i konsultacje lekarskie
2. podstawowa diagnostyka

Kontakt

Zarejestruj się telefonicznie

Godziny pracy